Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach na wdrożenie wynalazku!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Dotacje na wynalazek

POIR 3.2.1 Badania na rynek

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

BADANIA NA RYNEK

„Od pomysłu do rynku” to główne, hasłowe założenie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego idea zakłada wsparcie całego procesu powstawania rynkowych innowacji.

W powyższy proces wpisuje się zatem zarówno etap stworzenia samej koncepcji produktów, technologii bądź usług, które wypełniłyby lukę w rynku; jak również etap stworzenia linii pilotażowych bądź prototypu owej koncepcji; a także finalny etap wdrażający produkt w życie poprzez jego komercjalizację.

Cel poddziałania 3.2.1 Badania na rynek idealnie wpisuje się w ideę Inteligentnego Rozwoju, gdyż zakłada podniesienie konkurencyjności i innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki zapewnieniu środków na zrealizowanie projektów wdrażających innowacje.

Projekty, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR mają największą szansę na otrzymanie dotacji w ww. konkursie.

CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE:

Wsparciem objęte będą projekty przeprowadzone przez wnioskodawcę (samodzielnie bądź na jego zlecenie), które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług.

Zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 65½014 dofinansowanie stanowi:

 • regionalną pomoc inwestycyjną,
 • pomoc na usługi doradcze,
 • pomoc na prace rozwojowe.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

1 czerwca – 31 sierpnia 2016

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

1 mld PLN, w tym:

 • województwo mazowieckie: 99,460 mln PLN,
 • województwa inne niż mazowieckie: 900,540 mln PLN.

BENEFICJENCI:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

MINIMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OGÓŁEM:

10 mln PLN.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

50 mln EUR, w tym:

 • na prace rozwojowe: 1 mln PLN.
 • na usługi doradcze: 1 mln PLN.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

20 mln PLN, w tym:

 • na prace rozwojowe: 450 tys. PLN,
 • na usługi doradcze: 500 tys. PLN.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

Poziom dofinansowania na Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zgodny jest z mapą pomocy regionalnej – to oznacza, że jego wysokość uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, w którym będzie realizowany projekt.

Na mapie został zaznaczony poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Średnie przedsiębiorstwa + 10%.

Małe i mikro-przedsiębiorstwa + 20%.

Osobny poziom dofinansowania obowiązuje przy pozostałych wydatkach:

W zakresie prac rozwojowych:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców;
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców.

W zakresie usług doradczych:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY:

Zgodnie z możliwością do przyznania intensywności pomocy:

 • w kopercie mazowieckiej: 45-80%
 • w kopercie pozostałych 15 województw: 30-65%

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 1. Koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 5. Koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 6. Koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln PLN.

W zakresie prac rozwojowych:

 1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 2. Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 3. Koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

W zakresie usług doradczych:

 1. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Dodatkowe informacje znajdują się w fiszce konkursowej POIR 3.2.1.

 

Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 4 kwietnia 2016.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wersja nr VII z 28 czerwca 2016.

Regulamin konkursu w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, 27 kwietnia 2016.